Monday, March 12, 2012

മുനിസിപ്പാലിറ്റി ക്രിമറ്റോറിയത്തിന്റെ നാറ്റം


ചാലക്കുടിയിലെ ക്രിമറ്റോറിയം സ്ഥാപിച്ചിട്ട് അധികമായിട്ടില്ല. എങ്കിലും അതിനോടു കാട്ടുന്ന അവഗണന അക്ഷന്തവ്യമാണെന്നു പറയാതെ വയ്യ. ഗ്യാസിൽ പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്ന ഈ ശ്മശാനത്തിൽ ശവശരീരങ്ങൾ ദഹിപ്പിയ്ക്കുമ്പോൾ അസഹ്യമായ ശവം കരിയുന്ന മണം ചുറ്റു പാടും വ്യാപിയ്ക്കുന്നു എന്നതാണു പ്രധാന പോരായ്ക. ഇതൊരു മലിനീകരണ പ്രശ്നത്തിന്റെ തലം ആർജ്ജിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ചില ദിവസങ്ങളിൽ പ്ലാന്റിൽ വൻ തിരക്കാണു അനുഭവപ്പെടുന്നത്. പ്ലാന്റ് ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം നാൾക്കുനാൾ കൂടി വരികയുമാണ്. വളരെ ജനവാസം ഉള്ളതും കണ്ണായതുമായ സ്ഥലത്താണ് ശ്മശാനം സ്ഥാപിയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നത് പ്രശ്നം സങ്കീർണ്ണമാക്കുന്നു. ശവം കരിയുന്ന മണം തൊട്ടടുത്ത ക്ലബ്ബും സ്കൂളും ആശ്രമവും നിരന്തരം സഹിയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നത് ആശാസ്യമല്ല.

ചാലക്കുടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി വക ക്രിമറ്റോറിയം

മൃതശരീരങ്ങളോട് അനാദരവു പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ കുറ്റകരമാണ്. മൃതശരീരങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളോട് അനാദരവു കാട്ടുന്നതും മൃതശരീരങ്ങളോട് അനാദരവു പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെയെന്നേ കരുതാനാകൂ. ഒന്നാമതായി ചാലക്കുടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി വക ക്രിമറ്റോറിയത്തിലേയ്ക്കു പ്രവേശിയ്ക്കാനുള്ള വഴിയുടെ കാര്യം തന്നെയാണ്. ക്രിമറ്റോറിയത്തിൽ നിന്നും നാഷണൽ ഹൈവേ സർവീസ് റോഡിലേയ്ക്കു പ്രവേശിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി നല്ല കാശു മുടക്കി ഒരു പാലം പണിതിട്ടുള്ളതിന്റെ ചിത്രം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രിമറ്റോറിയത്തിലേയ്ക്കായി പണിത പാലം നാഷണൽ ഹൈവേക്കാർ 
അടച്ചു കളഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു

ക്രിമറ്റോറിയത്തിലേയ്ക്കായി പണിത പാലം പക്ഷേ നാഷണൽ ഹൈവേക്കാർ അടച്ചു കളഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നത് അവരുടെ നിഷേധാത്മകകൊണ്ടു മാത്രമെന്നു കരുതാനാകില്ല. രണ്ടു വസ്തുതകൾ നമ്മെ തുറിച്ചു നോക്കുന്നു. ഒന്നാമത്തേത് അവിടെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു സർവീസ് റോഡ് പണിയാൻ തക്ക ബലം ആ സ്ഥലത്തിനുണ്ടോ എന്നതാണ്. അവിടെ ക്രിമറ്റോറിയത്തിനും സർവീസ് റോഡിനും ഇടയിലായി നിറയെ വെള്ളവും വീതിയുമുള്ള ഒരു തോട് ഒഴുകുന്നുണ്ട്. 

തോട്

സർവീസ് റോഡിന്റെ ഒരു ഭാഗം അത് ഇടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ നാഷണൽ ഹൈവേക്കാർ സർവീസ് റോഡിനോടു ചേർന്നുള്ള കാനയുടെ പണി അവിടെ നിറുത്തി വച്ചിരിയ്ക്കുകയാണ്.

തകർന്ന റോഡിൽ കാനയുടെ പണി നിറുത്തി വച്ചിരിയ്ക്കുന്നു

അത്രതന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു വസ്തുതയും ഉണ്ട്. സർവീസ് റോഡിലേക്ക് സകല റോഡുകളിൽ നിന്നും പ്രവേശനം നാഷണൽ ഹൈവേ അനുവദിയ്ക്കണമെന്നില്ല. അതിനാൽ ക്രിമറ്റോറിയത്തിലേയ്ക്ക് നേരിട്ട് വഴി വന്നാൽ അതിനു പുറകിലുള്ള കോസ്മോസ് ക്ലബ്ബിലേയ്ക്കു പോകാൻ ക്രിമറ്റോറിയത്തിന്റെ മുമ്പിലൂടെ പോകേണ്ടി വന്നേക്കാം. 

കോസ്മോസ് ക്ലബ്ബ്

അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ശവം കത്തുന്ന മണം ശ്വസിയ്ക്കുന്ന അവർക്ക് ഇതും കൂടിയാകുമ്പോൾ മനം മടൂപ്പുണ്ടായേക്കാം. അതുകൊണ്ട് കോസ്മോസ് ക്ലബ്ബിലേയ്ക്കു പോകാനുള്ള റോഡ് സർവീസ് റോഡിലേയ്ക്കു തുറക്കുകയും അവിടെ നിന്നും തോടിനോടു ചേർന്നുള്ള ഒരു അപകടകരമായ വഴിയിലൂടെ ക്രിമറ്റോറിയത്തിലേയ്ക്ക് പോകാനും ഉള്ള ഏർപ്പാടാണു ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നഗരസഭയ്ക്കു വേണമെങ്കിൽ അത് ആദ്യമേ ചെയ്യാമായിരുന്നു. എന്തിനു വെറുതേ ഒരു പാലം പണിയാനുള്ള കാശ് പൊതുജനങ്ങൾക്കു നഷ്ടപ്പെടുത്തി? 

ക്രിമറ്റോറിയത്തിലേയ്ക്കു പോകേണ്ട റോഡിനോടു ചേർന്നുള്ള 
തോട്ടിലെ കൈവരികളില്ലാത്ത പാലവും തോടും

പാലത്തിനു കൈവരികൾ വച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ ആമ്പുലൻസുകൾ റോട്ടിലേയ്ക്കു തിരിയ്ക്കാനാകുകയില്ല. അത്ര ഇടുങ്ങിയ വഴിയാണത്. 

സമീപപ്രദേശങ്ങളെ മലിനീകരിയ്യ്ക്കുന്ന പുക

മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്നിനി കാര്യങ്ങൾ ശരിയ്ക്കു ചെയ്യും?
എഡിറ്റർ

ഇന്നത്തെ ചിത്രം


മേലൂരിലെ അവശേഷിയ്ക്കുന്ന അപൂർവം നെല്പാടങ്ങളിൽ ഇപ്പോളും വന്നിറങ്ങുന്ന 
വംശനാശം നേരിടുന്ന ദേശാടന പക്ഷികളിൽ ഒന്ന്. 
മേലൂരിലെ ചാലിപ്പാടത്തു നിന്നും എടുത്ത ചിത്രം.
 ഫോട്ടോ : ഗ്രീഷ്മ എസ്. കടുക്കാപ്പിള്ളി

കത്തിയ കാറിന്റെ ശ്മശാനം പബ്ലിക് റോഡോ?


ചാലക്കുടിയിൽ കത്തിയ്ക്കപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന കാർ. റോട്ടിൽ തടസ്സമായി ഇതു കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടു മാസമേറെയായി. ഒരു കുറ്റകൃത്യം നടന്നാൽ അതിൽ പോലീസിനോ പി.ഡബ്ലിയു.ഡി./നാഷണൽ ഹൈവേ റോട്ടിൽ ഒരു തടസ്സം വന്നാൽ അതിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്കോ കളക്ടർ മേധാവിയായ ജില്ലയിലെ സാക്ഷാൽ റവന്യൂ വകുപ്പിനോ നഗരസഭയ്ക്കോ ഒന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലേ?

 കത്തിയ്ക്കപ്പെട്ട കാറിന്റെ ചിത്രം

പട്ടികജാതി പ്രോജക്ടിന്റെ ഗുണഭോക്താവ് പട്ടികജാതിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ?


പുഷ്പഗിരി പട്ടികജാതി കോളനിയിലേയ്ക്കുള്ള റോഡിനു കുറുകേ രണ്ടിടത്ത് പൈപ്പിട്ട് കനാലിൽ നിന്നും പട്ടികജാതിക്കാരല്ലാത്തവർ വെള്ളം കൊണ്ടു പോകുന്നതിനു പഞ്ചായത്ത് പട്ടികജാതി ഫണ്ടിൽ നിന്നും തുക ചെലവാക്കുന്നതായി ആരോപണം ഉയരുന്നു. റോഡിന്റെ പണി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.

റോഡു കുഴിച്ചു വന്നപ്പോളാണ് താഴെ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പൈപ്പു പോകുന്നതായി പണിയിയ്ക്കുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടത്. രണ്ടിടത്തും പൈപ്പ് പൊട്ടി. ഒരിടത്ത് പൈപ്പ് മൊത്തം മുറിച്ച് മാറ്റി അടച്ചു വച്ചു.

പൈപ്പ് മുറിച്ച് മാറ്റി അടച്ചു വച്ചിരിയ്ക്കുന്നു

രണ്ടാമത്തെ ഇടത്തും പൈപ്പ് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആരോപണം ഉയരുന്ന പണിയിൽ സകരുടേയും കുടിവെള്ളം കുടി കൂടി മുട്ടിച്ചാൽ പ്രശ്നമാകുമെന്നു തോന്നിയാണെന്നു തോന്നുന്നു, പൊട്ടിയ ഇടത്തു കൂടി അനേക ദിവസങ്ങളായി ലീക്ക് തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജലവിതരണം മുടക്കിയിട്ടില്ല. 

രണ്ടാമത്തെ ഇടത്തെ ലീക്ക്

അല്ലെങ്കിലും ഇതാണല്ലോ ജനാധിപത്യം?

വെള്ളം തുടർച്ചയായി ലീക്ക് ചെയ്യുന്നു

Sunday, March 11, 2012

നയ്മേലി തോട് തകർത്ത് മീൻ വളർത്തൽ?


പുഷ്പഗിരി-പാലപ്പിള്ളി പാലത്തിനരികെ മണ്ണുമാന്തി ഉപയോഗിച്ചു നീണ്ട തോടോ കുളമോ പോലെ തോന്നിയ്ക്കുന്ന ചാലുകൾ കീറിയത് എന്തോ കൃഷിയ്ക്കാണെന്നു ആദ്യം തോന്നും. പിന്നീട് അന്വേഷിയ്ക്കുമ്പോൾ മീൻ വളർത്താനാണെന്നും ഉത്തരം കിട്ടും. രണ്ടും നല്ലതു തന്നെ.

 ചാലുകൾ കീറി ഇട്ടിരിയ്ക്കുന്നു

ഇത്രയും കൊണ്ട് താങ്കൾ സംതൃപ്തനാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഒന്നു സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ ചാലിന്റെ ഒരറ്റം തൊട്ടടുത്ത നയ്മേലി തോട്ടിലേയ്ക്കു നീണ്ടിരിയ്ക്കുന്നതു കാണാം.


 നയ്മേലി തോട്ടിലേയ്ക്കു നീണ്ട ചാലിന്റെ ഭാഗം

 ഒന്നു കൂടി സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാർ ചാലിന്റെ അറ്റം തോടു തകർത്തിരിയ്ക്കുന്നതായി കാണാം.

 നീണ്ട ചാലിന്റെ അറ്റം

മറുവശത്തു തോട്ടിൽ നിന്നു നോക്കിയാലോ സർക്കാർ ലക്ഷക്കണക്കിനു രൂപ ചെലവു ചെയ്തു കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ കരിങ്കൽ കെട്ടു പൊളിച്ചു മാറ്റിയതായും കാണാം.

 കരിങ്കൽ കെട്ടു പൊളിച്ചു മാറ്റിയിരിയ്ക്കുന്നു

പൊളിച്ച കല്ലുകളിൽ ചിലത് ഇപ്പോളും അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നോക്കാനും അന്വേഷിയ്ക്കാനുമുള്ളവർ ഇതൊന്നും ഇനിയും കണ്ട ഭാവമില്ല.

 തോട്ടിൽ നിന്നുള്ള വീക്ഷണം

ഈ മൂഴിയ്ക്കക്കടവിൽ ചാലക്കുടി പുഴയിൽ ചെന്നു ചേരുന്ന ഈ തോട്ടിലെ വെള്ളം കൊണ്ടാണ് നൂറു കണക്കിനു ഏക്കർ നെൽകൃഷിയും മറ്റു കൃഷികളും നടന്നു പോകുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള തോടു തകർക്കാനും വൻ തോതിൽ കോടിക്കണക്കിനു ലിറ്റർ പൊതു ജലം കൈവശമാക്കാനുമുള്ള സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ ശ്രമത്തെ അധികാരികൾ കണ്ടില്ലെന്നു നടിയ്ക്കരുത്.

 നയ്മേലി തോട് ചാലിപ്പാടത്തിൽ

മേലൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ പാലപ്പിള്ളി ബ്രാഞ്ച് ഉത്ഘാടനം


മേലൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ശാഖയായ പാലപ്പിള്ളി ബ്രാഞ്ച് ഉത്ഘാടനം 2012 മാർച്ച് 12 ന് തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞു 3 മണിയ്ക്കു മേലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീമതി ഹൈമാവതി ശിവന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ചാലക്കുടി എം.എൽ.ഏ. ശ്രീ ബി.ഡി. ദേവസ്സി നിർവഹിയ്ക്കുന്നു. ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി വയർലസ് കണക്റ്റിവിറ്റി ഉത്ഘാടനവും അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ പി.പി.ജോർജ്ജ് റെക്കറിംഗ് നിക്ഷേപ പദ്ധതി ഉത്ഘാടനവും അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ പി.ജി.ജയശ്രീ എം.ഡി.എസ്. പദ്ധതിയുടെ ഉത്ഘാടനവും നിർവഹിയ്ക്കും.
 പാലപ്പിള്ളി ശാഖാ മന്ദിരം ഒരു ദൃശ്യം

 പാലപ്പിള്ളി ശാഖാ മന്ദിരം ഉൾവശം
allnews thehindu hindustantimes timesofindia veekshanam keralakaumudi janayugom janmabhumi googlenews madhyamam BookFinder BookChums Libgen gutenberg bookyards archive feedbooks Openlibrary manybooks librivox digitallibrary bibliomania infomotions.com authorama readeasily googlebooks booksshouldbefree classicly digilibraries free-book.co.uk epubbooks pdfbooks netcarshow malayalam-blogsheet thanimalayalam chintha cyberjalakam varamozhi malayalamblogroll thappiokka Cooperative Service Examination Board KPSC KSCB civil services UPSC Kerala Govt. Kerala High Court Supreme Court Kerala University Calicut University Cochin University Kannur University M.G. University SSUS Agri. University University of Health Sciences India Govt. it@school Kerala Results hscap dhse ncert chalakudyonline angamalynews panancherynews meloorpanchayat chalakudyblock meloorwiki Kerala Entrance Exams marunadanmalayalee keralaexpress nammudemalayalam rosemalayalam harithakam malayalanatu euromalayalam ipathram indiavisiontv manoramanews ibnlive moneycontrol epapers-hub daily-malayalam metro-vaartha rashtradeepika-epaper thejasnews anweshanam britishkairali aswamedham malayalam-newspapers epaper.metrovaartha MSN Malayalam writeka generaldaily malayalam.oneindia nana puzha.com kalakaumudi samakalika malayalam sathyadeepam balarama thathamma peopletv asianetglobal dooradarshantvm amritatv sunnetwork newsat2pm epathram malayalam.samachar malayalam.yahoo snehitha malayalampathram epapers-hub epapercatalog metromatinee doolnews keralaonlive aumalayalam morningbellnews webmalayalee pravasionline prokerala kasargodvartha newkerala mangalamvarika utharakalam sradha kerala sahitya akademi solidarity entegramam cyberkerala malayalam.samachar cinemaofmalayalam cinemaofmalayalam nellu finance dept. kerala egazette sciencedaily priceindia historyofpaintings National Lalitkala Academy nrimalayalee malayalam.oneindia railradar wikimapia bhuvan google keralapolice Indiaegazette Keralaegazette